Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Więcej

RODO
Klauzula informacyjna dla Klientów/ Zleceniobiorców

Szanowni Państwo,

w wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów/ Zleceniobiorców i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”) jest ATU Logistic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie 30-417, ul. Łagiewnicka 33B zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000552722, NIP: 679 28204 13, Regon: 356872750;

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) realizacja procesu usług przewozowych i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.

3. Przekazywanie danych osobowych Klientów ma charakter wyłącznie biznesowy tj. w ramach realizacji zleceń usług przewozowych.

4. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) realizacja procesu usług przewozowych – przez okres 2 lat od zakończenia roku, w którym dokonano zlecenia usługi,
b) realizacja procesu reklamacji – przez okres 2 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
c) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

5. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji biznesowych.

9. Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.